Stakeholder Politics

SMEs as the Unknown Stakeholder: Entrepreneurship in the Political Arena

SMEs as the Unknown Stakeholder: Entrepreneurship in the Political Arena

By Massimiliano Di Bitetto, GianMarco Gilardoni, Paolo D'Anselmi
Smes as the Unknown Stakeholder: Entrepreneurship in the Political Arena

Smes as the Unknown Stakeholder: Entrepreneurship in the Political Arena

By Massimiliano Di Bitetto, GianMarco Gilardoni